Публічне акціонерне товариство «Ребус Україна»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Повідомлення про проведення чергових загальних зборів, що відбудуться 04.04.14


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕБУС УКРАЇНА» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 3, у відповідності до ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що «04» квітня 2014 року о 16:00 за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ,  вул. Леніна, буд. 30, кімната 304  відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 15:00 год. до 15:30 год. за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – «31» березня 2014 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1 питання:Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

3 питання:Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.

4 питання:Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік.

6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 фінансовий рік.

7 питання:Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.

9 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

10 питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

11 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

12 питання: Припинення повноважень Ревізора Товариства.

13 питання: Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

14 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

15 питання:Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕБУС УКРАЇНА» за 2013 рік (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

64196

48758

Основні засоби 

9

11

Довгострокові фінансові інвестиції 

29000

54467

Запаси 

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість 

48758

64196

Грошові кошти та їх еквіваленти 

-

-

Нерозподілений прибуток 

3

3

Власний капітал 

606

604

Статутний капітал 

600

600

Довгострокові зобов'язання 

-

33410

Поточні зобов'язання 

63591

14744

Чистий прибуток (збиток) 

1

2

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

 

 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

4

4

В період до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ,
вул. Набережна Перемоги, б. 58-А, блок 3, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ,
вул. Леніна, буд. 30, кімната 304. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами –  Кононова К.Ю.

Повідомлення опубліковано у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.03.2014р. №42
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Кононова Ксенія Юріївна

ProEmitent.INFO